Hợp tác

Thông tin chi tiết đại lý

* là những trường bắt buộc.
  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Nơi bạn ở, không phải là hộ khẩu thường trú.
  • Dùng để tạo thông tin đăng nhập để truy cập tài nguyên dành riêng cho đại lý của Twins
  • Ghi rõ: Tên Tài khoản, Số tài khoản, Chi nhánh ngân hàng